De Schermer Molens Stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en sinds 1-1-’12 een culturele Anbi. Donateurs van culturele Anbi’s hebben vanaf ’12 een extra belastingvoordeel in de vorm van een verruimde giftenaftrek.

RSIN-nummer: 007807508

Contactgegevens:
Schermer Molens Stichting
Noordervaart 2
1636 VL SCHERMERHORN

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur bestaat uit:  Noor Ney (voorzitter), John Hagens (penningmeester), Agnes de Boer (secretaris, ruimtelijke zaken, teksten), Joop Krul (museummolen en bewonerszaken), Nadia Kreuger (educatie) en Maurice Wokke (instandhouding en verduurzaming.

 
De Raad van Toezicht bestaat uit Aldert Pilkes (voorzitter), Kim Hollenberg (juridisch adviseur) en Simon Ruiter

Klik hier voor Kamer van Koophandel uittreksel

 

Rooster van aftreden / Nevenfuncties bestuurders 

 

Rooster van aftreden

Nevenfuncties

 

Beleidsplan: 

Hier downloaden

 

Beloningsbeleid:

In de functie van molenaar-beheerder zijn 2 personeelsleden in dienst.
Baliemedewerk(st)ers, .schoonma(a)k(st)ers, onderhoudsmedewerkers en vrijwillige molenaars kunnen aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding.
Bestuursleden en de leden van de RvT genieten geen bezoldiging.

Doelstelling:

  •  Het in stand houden van windmolens, die beschermd worden op grond van de monumentenwet, welke cultuurhistorische waarden bezitten in nauwe samenhang met hun biotoop en gelegen zijn in de Gemeente Schermer.
  • Het beheren en exploiteren van een bezoekerscentrum met een museaal deel met als thema vierhonderd jaar watermanagement in droogmakerij de Schermer.
  • Het bevorderen van het in stand houden en waar mogelijk het laten restaureren van het bemalingssysteem van de droogmakerij de Schermer.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

De activiteiten bestonden voornamelijk uit het op een financieel en economisch verantwoorde wijze in stand houden en exploiteren van 15 molens en 2 woningen alsmede de exploitatie en het beheer van het bezoekerscentrum.

Jaarverslag 2023:

Hier downloaden

Jaarrekening 2023:

Hier downloaden

Schermer Molens Stichting

 

Adres Museummolen

 

Museummolen Schermer
Molens Stichting
Noordervaart 2
1636 VL  Schermerhorn
Tel: +31 (0)72 303 0246
E-mail: info@museummolen.nl
www.museummolen.nl

Photography: Fred Oudejans, Ingrid Schatz
Restauration videofootage: JOIR Design
Drone videography: John van Dieken

 

 

Schermer mills on Facebook