Af en toe krijgt het bestuur de vraag: wat doen jullie allemaal? In elke nieuwsbrief staan allerlei zaken waar het bestuur over gaat en wat het bestuur samen met de beheerders en samen met de molenaars en de vrijwilligers uitvoert. Hieronder een terugblik op het afgelopen jaar. In de volgende nieuwsbrief vertellen we meer over de plannen voor volgend jaar.

Het bestuur van de Schermer Molens Stichting vergadert iedere de eerste woensdagavond van de maand. Twee keer per jaar sluiten ook de toezichthoudende leden daarbij aan; dat zijn Aldert Pilkes, Kim Hollenberg (voor juridisch advies) en Simon Ruiter. Het bestuur bestaat uit Noor Ney, Sebastiaan Talsma, Agnes de Boer, Nadia Kreuger, Maurice Wokke en Joop Krul.

Het bestuur overlegt over diverse zaken zoals bewonerszaken en huurcontracten (deze zijn geactualiseerd naar de huidige standaard) en de sollicitatie van molenaars op De Otter te Oterleek. Tevens is er een vrijwilligerscontract gemaakt voor mensen die in het museum werken, omdat we daarmee kunnen aantonen dat zij vrijwilligerswerk verrichten voor de verzekering via de gemeente Alkmaar.

Elke maand krijgt het bestuur een financieel verslag van de penningmeester. Vanuit de Instandhoudingscommissie bespreken we de stand van zaken van de restauratieprojecten en de subsidieaanvragen en besluiten we over de planning van projecten. Dit jaar bogen we ons ook over de vraag wat er in de toekomst op het gebied van verduurzaming en onderhoud met de molens moet gebeuren.

Toeristische zaken staan ook op de agenda: zoals wie organiseert monumentendag, schermermaaldag, nationale molendag en open monumentendag. Welke media informeren we en wanneer en hoe informeren we onze molenaars hierover. Ook de toekomstplannen voor museumeducatie en educatie over molens en de droogmakerij zijn besproken.

Elke maand krijgt het bestuur een overzicht van het aantal bezoekers en de omzet van de Museummolen. Eind van het jaar is besloten een nieuw kassasysteem voor het museum aan te schaffen. We bespreken de organisatie van de jaarafsluiting voor de vrijwilligers, wie wat vertelt. In het voorjaar bespreken we de start van het seizoen.

Specifieke activiteiten afgelopen jaar waren: De ‘safari’s’ van de provincie voor de regio’s Alkmaar en Westfriesland: een interessante dag voor de toeristische organisaties in deze regio’s met een dagprogramma bestaande uit sprekers en excursies. We bezochten onder andere het oude gemaal-Poldermuseum van Heerhugowaard, een vaartocht over de schermerboezem naar het Ringerscomplex aan de Kanaalkade in Alkmaar. Mats Faber en Joop Krul namen hieraan deel.

Verder heeft de SMS een voorstel ingediend bij de Noord-Hollandse Molenfederatie voor een kandidaat voor de jaarlijks molenprijs. Het thema in 2022 was ‘vastberadenheid’. Ons voorstel is gehonoreerd en tijdens de molencontactdag op 1 oktober j.l. kreeg Arie Butterman een oorkonde uitgereikt voor zijn jarenlange inzet als molenaar in de Schermer, het behoud van de molens in Noord-Holland en voor de papiermolen De Schoolmeester in het bijzonder.

Het bestuur heeft een aparte dag uitgetrokken om het afgelopen jaar te evalueren en een werkplan/jaarplanning te maken voor 2023. Het werkplan is een uitwerking van het beleidsplan 2019-2025 en van zaken die horen bij onze museumregistratie. Onderdeel van deze dag was het maken van een overzicht van onze ‘stakeholders’: wie zijn alle personen en organisaties waar we als Schermer Molens mee te maken hebben, zoals, pers, overheden, collega musea en nog veel meer. Eén van de zaken die we volgend jaar samen met de beheerders op willen pakken is een modernisering van het museumgedeelte.